در حال بارگذاری ...
شنبه 16 اسفند 1399
 • زبان فنی رشته کامپیوتر مدرس خانم بکتاش

  زبان فنی رشته کامپیوتر مدرس خانم بکتاش

  شبکه های کامپیوتری مدرس بهین علیپور

  شبکه های کامپیوتری مدرس بهین علیپور

  کار راه شغلی مدرس ویداسعیدی

  کار راه شغلی مدرس ویداسعیدی

  مبانی الکترونیک مدرس خانم دکتر مریم مجیدزاده

  مبانی الکترونیک مدرس خانم دکتر مریم مجیدزاده

  برنامه نویسی موبایل مدرس خانم مهندس هدایتی

  برنامه نویسی موبایل مدرس خانم مهندس هدایتی

  مبانی مهندسی نرم افزار مدرس مهندس فیصی

  مبانی مهندسی نرم افزار مدرس مهندس فیصی

  گارگاه سیستم عامل خانم مهندس زهره فائزپور

  گارگاه سیستم عامل خانم مهندس زهره فائزپور

  برنامه سازی پیشرفته مدرس خانم مهندس صالحی

  برنامه سازی پیشرفته مدرس خانم مهندس صالحی

  سیستم عامل مدرس خانم مهندس بکتاش

  سیستم عامل مدرس خانم مهندس بکتاش

  ساختمان داده مدرس خانم مهندس بکتاش

  ساختمان داده مدرس خانم مهندس بکتاش

  مباحٍث ویژه مدرس خانم مهندس آرزو نقیب

  مباحٍث ویژه مدرس خانم مهندس آرزو نقیب

  سخت افزار خانم مهندس حبشی

  سخت افزار خانم مهندس حبشی

  اموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آموزش مجازی درس زبان فنی 
دوره کاردانی رشته کامپیوتر
مدرس : فرخ لقا بکتاش مطلق

  اموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آموزش مجازی درس زبان فنی
  دوره کاردانی رشته کامپیوتر
  مدرس : فرخ لقا بکتاش مطلق

  درس پایگاه داده مدرس خانم سعیده محبتی سرای

  درس پایگاه داده مدرس خانم سعیده محبتی سرای

  زبان ماشین و اسمبلی مدرس خانم مهندس هدایتی

  زبان ماشین و اسمبلی مدرس خانم مهندس هدایتی

  تمامی دروس ارائه شده توسط خانم نقیبی

  تمامی دروس ارائه شده توسط خانم نقیبی

  درس ارائه مطالب علمی مدرس فاطمه شکری

  درس ارائه مطالب علمی مدرس فاطمه شکری

  زبان فنی رشته کامپیوتر مدرس خانم بکتاش

  شبکه های کامپیوتری مدرس بهین علیپور

  کار راه شغلی مدرس ویداسعیدی

  مبانی الکترونیک مدرس خانم دکتر مریم مجیدزاده

  برنامه نویسی موبایل مدرس خانم مهندس هدایتی

  مبانی مهندسی نرم افزار مدرس مهندس فیصی

  گارگاه سیستم عامل خانم مهندس زهره فائزپور

  برنامه سازی پیشرفته مدرس خانم مهندس صالحی

  سیستم عامل مدرس خانم مهندس بکتاش

  ساختمان داده مدرس خانم مهندس بکتاش

  مباحٍث ویژه مدرس خانم مهندس آرزو نقیب

  سخت افزار خانم مهندس حبشی

  اموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آموزش مجازی درس زبان فنی ...

  درس پایگاه داده مدرس خانم سعیده محبتی سرای

  زبان ماشین و اسمبلی مدرس خانم مهندس هدایتی

  تمامی دروس ارائه شده توسط خانم نقیبی

  درس ارائه مطالب علمی مدرس فاطمه شکری