در حال بارگذاری ...
شنبه 16 اسفند 1399
 • الگوی یک مقطع کارشناسی مدرس مهسا رضایی

  الگوی یک مقطع کارشناسی مدرس مهسا رضایی

  کار روی مانکن یک مدرس خانم حمیرا مطلبی

  کار روی مانکن یک مدرس خانم حمیرا مطلبی

  الگوی دوخت 6 مدرس خانم محتشم نیا

  الگوی دوخت 6 مدرس خانم محتشم نیا

  طراحی اندام مدرس خانم عاصمه

  طراحی اندام مدرس خانم عاصمه

  الگو یک مدرس خانم پریا تنها

  الگو یک مدرس خانم پریا تنها

  دوخت یک مدرس خانم تنها

  دوخت یک مدرس خانم تنها

  طراحی لباس کودک محبی

  طراحی لباس کودک محبی

  هندسه نقوش مدرس مهسا محمدیان

  هندسه نقوش مدرس مهسا محمدیان

  طراحی و تکمیل پارچه مدرس خانم شیر خانی

  طراحی و تکمیل پارچه مدرس خانم شیر خانی

  الگوی دوخت پنچ مدرس سمیه علیزاده

  الگوی دوخت پنچ مدرس سمیه علیزاده

  پارچه شناسی مدرس خانم محمدیان

  پارچه شناسی مدرس خانم محمدیان

  تاریخچه سوزن دوزی مدرس سحر تیموری

  تاریخچه سوزن دوزی مدرس سحر تیموری

  نو آوری و تجاری سازی محصول مدرس سحر تیموری

  نو آوری و تجاری سازی محصول مدرس سحر تیموری

  طراحی الهام از لباس های سنتی کارشناسی ترم 4مدرس خانم فاطمه عاصمه

  طراحی الهام از لباس های سنتی کارشناسی ترم 4مدرس خانم فاطمه عاصمه

  هنر تمدن اسلامی مدرس حبیبه یوسفی

  هنر تمدن اسلامی مدرس حبیبه یوسفی

  تاریخ لباس اروپا مدرس خانم خلیلی

  تاریخ لباس اروپا مدرس خانم خلیلی

  طراحی لباس به کمک رایانه

  طراحی لباس به کمک رایانه

  پارچه شناسی مدرس خانم مهسا محمدیان

  پارچه شناسی مدرس خانم مهسا محمدیان

  الگوی یک مقطع کارشناسی مدرس مهسا رضایی

  کار روی مانکن یک مدرس خانم حمیرا مطلبی

  الگوی دوخت 6 مدرس خانم محتشم نیا

  طراحی اندام مدرس خانم عاصمه

  الگو یک مدرس خانم پریا تنها

  دوخت یک مدرس خانم تنها

  طراحی لباس کودک محبی

  هندسه نقوش مدرس مهسا محمدیان

  طراحی و تکمیل پارچه مدرس خانم شیر خانی

  الگوی دوخت پنچ مدرس سمیه علیزاده

  پارچه شناسی مدرس خانم محمدیان

  تاریخچه سوزن دوزی مدرس سحر تیموری

  نو آوری و تجاری سازی محصول مدرس سحر تیموری

  طراحی الهام از لباس های سنتی کارشناسی ترم 4مدرس خانم فاطمه عاصمه

  هنر تمدن اسلامی مدرس حبیبه یوسفی

  تاریخ لباس اروپا مدرس خانم خلیلی

  طراحی لباس به کمک رایانه

  پارچه شناسی مدرس خانم مهسا محمدیان

 • آموزش لباس کودک مدرس منیره جبارپور

  آموزش لباس کودک مدرس منیره جبارپور

  طراحی و چاپ بر روی پارچه مدرس خانم فتح اله زاده

  طراحی و چاپ بر روی پارچه مدرس خانم فتح اله زاده

  شیمی رنگ مدرس خانم فتح اله زاده

  شیمی رنگ مدرس خانم فتح اله زاده

  آموزش لباس کودک مدرس منیره جبارپور

  طراحی و چاپ بر روی پارچه مدرس خانم فتح اله زاده

  شیمی رنگ مدرس خانم فتح اله زاده