در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 12 آذر 1399
 • درس تکنلوژی لبنی مدرس خانم غیبی

  درس تکنلوژی لبنی مدرس خانم غیبی

  درس تغذیه کاربردی مهندس حمیده ژاله رضایی

  درس تغذیه کاربردی مهندس حمیده ژاله رضایی

  درس تجزیه مواد غذایی مدرس دکتر رقیه اشرفی

  درس تجزیه مواد غذایی مدرس دکتر رقیه اشرفی

  ویژگهای فیزیکی مواد غذایی مهلا پیروزی فرد

  ویژگهای فیزیکی مواد غذایی مهلا پیروزی فرد

  بسته بندی مواد غذایی یک مدرس مهلا پیروزی فرد

  بسته بندی مواد غذایی یک مدرس مهلا پیروزی فرد

  نقشه کشی صنعتی مهندس ثمانه لواسانی

  نقشه کشی صنعتی مهندس ثمانه لواسانی

  آمار احتمالات مدرس مهندس ثمانه لواسانی

  آمار احتمالات مدرس مهندس ثمانه لواسانی

  ارزیابی حسی مواد غذایی مدرس محلا پیروزی فرد

  ارزیابی حسی مواد غذایی مدرس محلا پیروزی فرد

  اصول اقتصاد کشاورزی مدرس منیره زینالی

  اصول اقتصاد کشاورزی مدرس منیره زینالی

  اثر فرآیند بر مواد غذایی مدرس لیلا عدیلی

  اثر فرآیند بر مواد غذایی مدرس لیلا عدیلی

  صنایع فرآوردههای شیر مهندس نساء غیبی

  صنایع فرآوردههای شیر مهندس نساء غیبی

  خطرات بیولوژیکی شیمیایی و فیزیکی مواد غذایی مدرس آقای بهرامی

  خطرات بیولوژیکی شیمیایی و فیزیکی مواد غذایی مدرس آقای بهرامی

  تکنولوژی فرآورده های غلات مهندس غیبی

  تکنولوژی فرآورده های غلات مهندس غیبی

  صنایع روغن خانم مهندس نساء غیبی

  صنایع روغن خانم مهندس نساء غیبی

  بیوشیمی مدرس مهندس نساء غیبی

  بیوشیمی مدرس مهندس نساء غیبی

  طراحی کارخانه مدرس خانم پاک ترمنی

  طراحی کارخانه مدرس خانم پاک ترمنی

  درس تکنلوژی لبنی مدرس خانم غیبی

  درس تغذیه کاربردی مهندس حمیده ژاله رضایی

  درس تجزیه مواد غذایی مدرس دکتر رقیه اشرفی

  ویژگهای فیزیکی مواد غذایی مهلا پیروزی فرد

  بسته بندی مواد غذایی یک مدرس مهلا پیروزی فرد

  نقشه کشی صنعتی مهندس ثمانه لواسانی

  آمار احتمالات مدرس مهندس ثمانه لواسانی

  ارزیابی حسی مواد غذایی مدرس محلا پیروزی فرد

  اصول اقتصاد کشاورزی مدرس منیره زینالی

  اثر فرآیند بر مواد غذایی مدرس لیلا عدیلی

  صنایع فرآوردههای شیر مهندس نساء غیبی

  خطرات بیولوژیکی شیمیایی و فیزیکی مواد غذایی مدرس آقای بهرامی

  تکنولوژی فرآورده های غلات مهندس غیبی

  صنایع روغن خانم مهندس نساء غیبی

  بیوشیمی مدرس مهندس نساء غیبی

  طراحی کارخانه مدرس خانم پاک ترمنی

 • تصفیه آب و فاضلاب کاردانی مهندس هاله همتی

  تصفیه آب و فاضلاب کاردانی مهندس هاله همتی

  تصفیه آب فاضلاب کارشناسی مهندس همتی

  تصفیه آب فاضلاب کارشناسی مهندس همتی

  صنایع فراورده های گوشتی مهندس هاله همتی

  صنایع فراورده های گوشتی مهندس هاله همتی

  صنایع تخمیر مدرس خانم پاک ترمنی

  صنایع تخمیر مدرس خانم پاک ترمنی

  تکنولوژی پس از برداشت مدرس خانم عدیلی

  تکنولوژی پس از برداشت مدرس خانم عدیلی

  فرآیند حرارتی مدرس خانم پاک ترمنی

  فرآیند حرارتی مدرس خانم پاک ترمنی

  صنایع محصولات غذایی سنتی خانم ترابی

  صنایع محصولات غذایی سنتی خانم ترابی

  آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی

  آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی

  تکنولوژی قند مدرس خانم مرضیه پاک ترمنی

  تکنولوژی قند مدرس خانم مرضیه پاک ترمنی

  اصول تغذیه مدرس فهیمه بابایی

  اصول تغذیه مدرس فهیمه بابایی

  زبان تخصصی صنایع غذایی مدرس ویدا جوانشیر

  زبان تخصصی صنایع غذایی مدرس ویدا جوانشیر

  شیمی دو مدرس محمدزاده

  شیمی دو مدرس محمدزاده

  سم شناسی مقطع کاردانی مدرس خانم مهندس تیموری

  سم شناسی مقطع کاردانی مدرس خانم مهندس تیموری

  ارزیابی حسی مواد غذایی مدرس مهندس فرناز حسن پور

  ارزیابی حسی مواد غذایی مدرس مهندس فرناز حسن پور

  محیط زیست و بهداشت کارخانه مدرس خانم مهندس حسن پور

  محیط زیست و بهداشت کارخانه مدرس خانم مهندس حسن پور

  اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذابی مدرس آقای باقری

  اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذابی مدرس آقای باقری

  اصول فرآیند مدرس خانم لاله ترابی

  اصول فرآیند مدرس خانم لاله ترابی

  کنترل کیفیت یک مدرس خانم مهندس کوهنورد

  کنترل کیفیت یک مدرس خانم مهندس کوهنورد

  کنترل کیفی مواد اولیه مدرس خانم مهندس کوهنورد

  کنترل کیفی مواد اولیه مدرس خانم مهندس کوهنورد

  شیمی مواد غذایی مدرس خانم مهندس کوهنورد

  شیمی مواد غذایی مدرس خانم مهندس کوهنورد

  تصفیه آب و فاضلاب کاردانی مهندس هاله همتی

  تصفیه آب فاضلاب کارشناسی مهندس همتی

  صنایع فراورده های گوشتی مهندس هاله همتی

  صنایع تخمیر مدرس خانم پاک ترمنی

  تکنولوژی پس از برداشت مدرس خانم عدیلی

  فرآیند حرارتی مدرس خانم پاک ترمنی

  صنایع محصولات غذایی سنتی خانم ترابی

  آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی

  تکنولوژی قند مدرس خانم مرضیه پاک ترمنی

  اصول تغذیه مدرس فهیمه بابایی

  زبان تخصصی صنایع غذایی مدرس ویدا جوانشیر

  شیمی دو مدرس محمدزاده

  سم شناسی مقطع کاردانی مدرس خانم مهندس تیموری

  ارزیابی حسی مواد غذایی مدرس مهندس فرناز حسن پور

  محیط زیست و بهداشت کارخانه مدرس خانم مهندس حسن پور

  اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذابی مدرس آقای باقری

  اصول فرآیند مدرس خانم لاله ترابی

  کنترل کیفیت یک مدرس خانم مهندس کوهنورد

  کنترل کیفی مواد اولیه مدرس خانم مهندس کوهنورد

  شیمی مواد غذایی مدرس خانم مهندس کوهنورد